0492 – 52 50 98 info@smo-helmond.nl

Algemene voorwaarden

SMO Helmond

Postadres:
Postbus 242
5700 AE Helmond

Bezoekadres:
St. Hubertusstraat 2
5701 TC HELMOND
0492-525098

Algemene voorwaarden

SMO 5 Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden gelden voor de verkoop van producten van onze dagbestedinglocaties.

Algemeen deel

Artikel 1. Werkingssfeer

 • 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die de Stichting Maatschappelijke Opvang Helmond e.o (hierna: SMO) aangaat alsmede de uitvoering van die overeenkomst, voor zover van deze voorwaarden niet nadrukkelijk en schriftelijk, geheel of gedeeltelijk, is afgeweken.
 • 1.2 Deze voorwaarden bestaan uit een algemeen deel en bijzondere delen. De bijzondere delen zijn respectievelijk van toepassing op consumentenkoop en op dienstverlening. Zij vormen dan een aanvulling op het algemene deel, waarbij in geval van tegenstrijdigheid het betreffende bijzondere deel prevaleert.
 • 1.3 Indien één of meerdere bepalingen uit deze voorwaarden ongeldig mochten blijken te zijn dan wel worden vernietigd, laat dit de rechtskracht van de overige bepalingen onverlet.

Artikel 2. Definities

 • 2.1
  • SMO: de verkoper/opdrachtnemer die met de afnemer een overeenkomst aangaat of wenst aan te gaan.
  • Afnemer: iedere (rechts)persoon die met SMO een overeenkomst aangaat of wenst aan te gaan, waaronder ook begrepen een afnemer die als consument is aan te merken.
  • Cliënt: de persoon die vanuit SMO hulp, begeleiding, tijdsbesteding, opvang of een aanverwante activiteit ontvangt;
  • Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn beroep of bedrijf;
  • Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepings- recht;
  • Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van
   de overeenkomst op afstand;
  • Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de consument en SMO wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
  • Product: de zaak of de dienst die door SMO wordt geleverd;

Artikel 3. Aanbieding

 • 3.1 Iedere aanbieding geschiedt vrijblijvend en is tot 30 dagen na offertedatum geldig, tenzij anders uit de offerte blijkt.
 • 3.2 Het is SMO te allen tijde toegestaan een offerte schriftelijk in te trekken, waarna SMO niet meer hieraan gehouden kan worden. Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is SMO niet daaraan gebonden.
 • 3.3 Tekeningen en/of afbeeldingen bij de aanbieding en/of offerte zijn slechts ter orientering en zijn niet bindend;

Artikel 4. Totstandkoming overeenkomst

 • 4.1 Alle overeenkomsten komen eerst tot stand door een schriftelijke aanvaarding van het aanbod van SMO en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden dan wel door een begin van een feitelijke uitvoering door SMO.
 • 4.2 Wijzigingen in de overeenkomst en/of afwijkingen van deze voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien zij schriftelijk zijn overeengekomen of schriftelijk door SMO zijn bevestigd. Indien afwijkingen of wijzigingen leiden tot een verhoging in de kosten is SMO gerechtigd deze kosten door te belasten aan de afnemer.

Artikel 5. Prijzen

 • 5.1 De prijzen genoemd in de offerte en orderbevestiging zijn in euro’s en excl. BTW, tenzij anders aangegeven.
 • 5.2 De omzetbelasting en in het algemeen alle heffingen door de overheid opgelegd of toegestaan terzake van het sluiten van de overeenkomst, uitvoeren daarvan en de financiële afwikkeling van de overeenkomst, komen voor rekening van de afnemer.
 • 5.3 SMO is gerechtigd om wijzigingen in belastingen, heffingen, lonen, sociale lasten, valutakoersen, materiaal-, grondstoffen- en energieprijzen of omstandigheden die verhoging van de kosten voor SMO met zich mee brengen, en daardoor ontstane kostprijsverhogingen aan de afnemer door te berekenen.
 • 5.4 De in het vorige lid bedoelde wijzigingen in de overeengekomen prijs geven de afnemer niet het recht de overeenkomst te annuleren c.q. te ontbinden, behalve in het geval dat de afnemer een consument is en de prijswijziging binnen drie maanden na de totstandkoming van de overeen- komst plaatsvindt.

Artikel 6. Levering en levertijd

 • 6.1 Levering van zaken geschiedt af werkplaats/magazijn van SMO aan het door de afnemer opgegeven adres, tenzij anders is overeengekomen. Vervoer naar het opgegeven adres komt voor rekening en risico van afnemer.
 • 6.2 De afnemer is verplicht de zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld op het in de overeenkomst vastgelegde moment.
 • 6.3 Het is SMO toegestaan de verkochte zaken in gedeelten te leveren. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd is SMO bevoegd elk gedeelte te factureren.
 • 6.4 De levertijd is een vermoedelijke levertijd, tenzij een vaste levertijd is overeengekomen.
 • 6.5 Bij overschrijding van deze vermoedelijke termijn wordt SMO een nadere termijn gegund om alsnog te leveren. Deze termijn is gelijk aan 30 dagen.
 • 6.6 De afnemer kan de overeenkomst per aangetekende brief zonder kosten ontbinden nadat de extra termijn van 30 dagen is verstreken;
 • 6.7 De afnemer is gehouden het geleverde bij ontvangst op beschadigingen en/of gebreken te controleren en vervolgens binnen 5 werkdagen na de constatering van het gebrek c.q. de beschadiging SMO hiervan in kennis te stellen.
 • 6.8 In geval SMO het gebrek c.q. de beschadiging vaststelt is SMO gerechtigd deze terug te nemen zonder vergoeding van schade en/of kosten aan de afnemer, onder voorwaarde dat SMO alsnog hetgeen tussen hen is overeengekomen te leveren. Indien SMO hiertoe niet in staat is, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat de afnemer daaraan enig recht op vergoeding van de schade, in welke vorm ook geleden, kan ontlenen.

Artikel 7. Betaling

 • 7.1 De betaling dient volledig te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 • 7.2 Opschorting, korting en/of verrekening door de afnemer is niet toegestaan.
 • 7.3 SMO is gerechtigd, alvorens te leveren of met de levering of nakoming van de overeenkomst voort te gaan, voldoende zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichting van de afnemer te verlangen.
 • 7.4 Indien de afnemer niet tijdig betaalt, wordt hij geacht zonder enige ingebrekestelling in verzuim te verkeren. De afnemer is dan vanaf het verstrijken van de betalingsdatum bedoeld in artikel
 • 7.5 tot de dag van ontvangst van het verschuldigde de wettelijke handelsrente zoals bedoeld in artikel 6:119a BW verschuldigd, tenzij de afnemer als consument is aan te merken. Indien de afnemer als consument handelt is de wettelijke rente zoals bedoeld in artikel 6:119 van het Burgerlijk Wetboek verschuldigd.
 • 7.6 Iedere betaling door de afnemer strekt primair tot voldoening van de door hem verschuldigde rente, alsmede tot voldoening van de door SMO gemaakte kosten en wordt eerst daarna in mindering gebracht op openstaande vordering.
 • 7.7 SMO is gerechtigd tot vergoeding van alle werkelijke kosten verbonden aan incasso van haar vordering(en) op de afnemer, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke werkelijke kosten ook voor rekening van de afnemer komen.

Artikel 8. Annulering

 • 8.1 Bij annulering van de overeenkomst door de afnemer is deze schadevergoeding verschuldigd van minimaal 30% van hetgeen de afnemer bij de uitvoering van de overeenkomst had moeten betalen, tenzij partijen bij het sluiten van de overeenkomst anders zijn overeengekomen. Het percentage als bedoeld in de vorige zin bedraagt 100%, indien de annulering van een overeenkomst door de afnemer geschiedt terwijl de afnemer er al van in kennis is gesteld dat de op- of aflevering, of een deel ervan indien het een deellevering betreft, kan plaatsvinden.
 • 8.2 De in het vorige lid genoemde percentages zijn vaststaand, tenzij SMO kan bewijzen dat zijn schade groter is of de afnemer aannemelijk kan maken dat de schade kleiner is.

Artikel 9. Overmacht

 • 9.1 Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de uitvoering dan wel de nakoming van de overeenkomst c.q. de overeenkomst tussen SMO en degenen die zijn ingeschakeld door SMO vertragen en/of verhinderen en die niet aan SMO zijn toe te rekenen. Hieronder zullen mede zijn begrepen: brand, diefstal, molest, oproer, werkstaking, bedrijfsbezetting, bedrijfsstoring, oorlog, noodweer, vertraging of staking van de toelevering van benodigde zaken, zoals materialen en/of grondstoffen, bij toeleveranciers en/of derden voor de uitvoering van de overeenkomst c.q. de overeenkomst tussen SMO en degenen die zijn ingeschakeld door SMO, algemene vervoersproblemen en wijziging in regelgeving.
 • 9.2 Indien SMO door overmacht verhinderd zal zijn op normale wijze haar verplichtingen na te komen, dan heeft SMO het recht om zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten voor de duur van 3 maanden, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Gedurende de opschorting alsmede na het verstrijken van de hiervoor bedoelde 3 maanden is SMO bevoegd voor uitvoering dan wel gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst te kiezen.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

 • 10.1 SMO is aansprakelijk voor schade die de afnemer lijdt en die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan SMO toe te rekenen tekortkoming. Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking die schade waartegen SMO verzekerd is, dan wel redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn.
 • 10.2 De aansprakelijkheid van SMO uit hoofde van de gesloten overeenkomst is onder alle omstandigheden beperkt tot 50% (vijftig) van de op grond van die overeenkomst door SMO aan de afnemer gefactureerde en factureerbare bedragen exclusief BTW. Indien en voor zover de overeenkomst een duurovereenkomst is, zal de schade wegens toerekenbare tekortkoming in geen geval meer bedragen dan de prijs bedongen in de toepasselijke overeenkomst (exclusief BTW) voor de prestaties van SMO in de periode van twee maanden voorafgaande aan het verzuim van SMO. De in dit lid bedoelde bedragen worden verminderd met de door de afnemer en door SMO verleende crediteringen.
 • 10.3 Niet voor vergoeding in aanmerking komt:
  • a. bedrijfsschade waaronder bijvoorbeeld stagnatieschade en gederfde winst. Afnemer dient zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren;
  • b. opzichtschade. Onder opzichtschade wordt onder andere verstaan schade die door of tijdens de uitvoering van het werk wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt
   gewerkt of aan zaken die zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar wordt gewerkt. De afnemer dient zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren;
  • c. schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen of niet leidinggevende ondergeschikten van SMO.
 • 10.4 SMO is niet aansprakelijk voor schade aan door of namens afnemer aangeleverd materiaal ten gevolge van een niet deugdelijk uitgevoerde bewerking. Op verzoek van SMO zal de afnemer de bewerking opnieuw uitvoeren, met door opdrachtgever voor diens rekening aangeleverd nieuw materiaal.
 • 10.5 De afnemer vrijwaart SMO voor alle aanspraken van derden wegens productenaansprakelijk- heid als gevolg van een gebrek in een product dat door de afnemer aan een derde is geleverd en dat (mede) bestond uit door de afnemer geleverde producten en/of materialen.

Artikel 11. Klachten

 • 11.1 Klachten ter zake van uitwendig waarneembare gebreken dienen binnen de in artikel 6.7 genoemde termijn bij SMO te geschieden.
 • 11.2 Klachten ter zake van facturen dienen binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk bij SMO te zijn ingediend.
 • 11.3 Na het verstrijken van de in artikel 6.7 en artikel 11.2 gestelde termijn wordt de afnemer geacht het geleverde resp. de factuur te hebben goedgekeurd. Reclames worden alsdan door SMO niet meer in behandeling genomen.
 • 11.4 In het geval dat de klachten door de afnemer als gegrond worden bevonden is SMO uitsluitend verplicht de ondeugdelijke zaken te vervangen zonder dat de afnemer daarnaast recht heeft op welke vergoeding dan ook.
 • 11.5 De betalingsverplichting van de afnemer wordt door de klacht niet geschorst, terwijl de afnemer alsdan niet van zijn betalingsverplichting wordt ontslagen.

Artikel 12. Divers

 • 12.1 Alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zijn onderworpen aan Nederlands recht. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag op overeenkomsten met SMO wordt uitgesloten.
 • 12.2 Indien de afnemer niet woonachtig is en/of gevestigd is in Nederland en/of de door de SMO te verrichte overeenkomst niet in Nederland plaatsvindt, zijn alle bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van toepassing.
 • 12.3 In geval tussen SMO en de afnemer een geschil over de overeenkomst, waaronder ook begrepen de uitvoering daarvan, dan zullen partijen zoveel mogelijk via minnelijke weg, waaronder medebegrepen mediation, hun geschil proberen op te lossen. Mocht via minnelijk overleg geen oplossing worden bereikt, dan dienen alle geschillen, daaronder begrepen die welke door slechts één partij als zodanig worden beschouwd en die tussen partijen mochten rijzen in verband met of naar aanleiding van de tot stand gekomen overeenkomst(en) of een uitvloeisel daarvan, bij de Rechtbank te ’s-Hertogenbosch aanhangig worden gemaakt. Dit tenzij dwingend een ander bevoegde rechter door de Wet is voorgeschreven;
 • 12.4 De mogelijkheid tot het instellen van enige rechtsvordering dan wel het aanhangig maken van enig geschil door de afnemer ter zake van of naar aanleiding van de overeenkomst tussen partijen vervalt na verloop van één jaar nadat de aanleiding daartoe is ontstaan.

Bijzonder deel: koop op afstand

Artikel 13. Consumentenkoop

 • 13.1 De overeenkomst met de consument komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 • 13.2 Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt SMO onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door SMO is bevestigd, kan de consument de overeen- komst ontbinden;
 • 13.3 Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft SMO passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van elektronische overdracht van data en zorgt SMO voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal SMO daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 • 13.4 SMO zal uiterlijk bij levering van het product aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  • a. het bezoekadres van de vestiging van SMO waar de consument met klachten terecht kan;
  • b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  • c. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
  • d. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping;

Artikel 14. Herroepingsrecht

 • 14.1 De consument kan bij een overeenkomst op afstand tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. SMO mag de consument vragen naar de reden van herroeping maar deze is niet verplicht tot opgave.
 • 14.2 De bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde (niet zijnde vervoerder), het product heeft ontvangen;
 • 14.3 Tijdens de bedenktijd zal de consument met het product (incl. verpakking) zorgvuldig omgaan. Daarbij geldt dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen;
 • 14.4 De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product dat verder gaat dan in art. 14.3 toegestaan;
 • 14.5 Het herroepingsrecht door de consument wordt binnen de bedenktijd uitgeoefend door melding via het modelformulier voor herroeping of door een melding waaruit op ondubbelzinnige wijze de herroeping blijkt. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument;
 • 14.6 Binnen 14 dagen vanaf de eerste dag na de melding tot herroeping zendt de consument het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking. De rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product worden door de consument gedragen;
 • 14.7 SMO sluit het herroepingsrecht, maar alleen als SMO dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst heeft vermeld, uit in geval van een product dat volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

Artikel 15. Koopprijzen

 • 15.1 De prijzen genoemd in het aanbod zijn inclusief BTW;
 • 15.2 Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW- tarieven;

Artikel 16. Betaling

 • 16.1 De door de consument verschuldigde bedragen dienen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst;
 • 16.2 Bij de verkoop van producten aan een consument mag de consument nimmer verplicht worden tot een vooruitbetaling van meer dan 50%.
 • 16.3 In geval de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is deze, nadat hij door SMO is gewezen op de te late betaling en SMO de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichting te voldoen, naast de wettelijke rente
  buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. De hoogte van deze incassokosten wordt bepaald door het Besluit voor vergoeding buitengerechtelijke incassokosten, met een minimum van €40,–;

Artikel 17. Garantie

 • 17.1 SMO staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften;

Bijzonder deel: dienstverlening

Artikel 18. Duur en einde van de dienstverlening

 • 18.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, te weten voor de duur van de dienst- verlening zoals beschreven in de overeenkomst. Afnemer en SMO kunnen anders overeen- komen en een overeenkomst voor onbepaalde tijd tot stand brengen in welk geval dat alsdan nadrukkelijk in de overeenkomst dient te worden vastgelegd;
 • 18.2 Afnemer en SMO hebben ieder het recht om de overeenkomst tussentijds op te zeggen indien:
  • sprake is van onvoldoende voortgang en/of resultaten van de overeengekomen samenwerking;
  • regelgeving of gerechtelijke uitspraken de voortzetting van de overeengekomen samenwerking verbieden of in de weg staan;
  • onder curatelestelling, faillissement of juridische opheffing van SMO;
   Opzegging geschiedt door een schriftelijke mededeling onder vermelding van de gronden van de opzegging en de datum van de opzegging.
 • 18.3 Bij een overeenkomst voor onbepaalde tijd dient bij opzegging door de opzeggende partij een opzegtermijn van 1 maand in acht te worden genomen, tenzij in de overeenkomst anders is bepaald;
 • 18.4 SMO heeft het recht om zonder enige ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst tot nader order op te schorten, hetzij de overeen- komst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dit zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn in geval:
  • a) afnemer niet behoorlijk of niet tijdig enige verplichting(en) uit de met SMO gesloten overeenkomst (en) nakomt;
  • b) er gerede twijfel bestaat of afnemer in staat is om aan zijn verplichting(en) voortvloeiende uit de met SMO gesloten overeenkomst(en) te voldoen;
  • c) faillissement van afnemer, surseance van betaling, schuldsanering dan wel stillegging, liquidatie of gehele of gedeeltelijke overdracht van afnemer.

Artikel 19. Uitvoering

 • 19.1 Op SMO rust ten behoeve van de overeengekomen dienstverlening een inspanningsverbintenis. SMO zal de overeengekomen dienstverlening naar zijn beste kennis/ervaring en wetenschap uitvoeren. Dit met in achtneming van de normen die binnen de branche als algemeen aanvaard en geldend worden beschouwd. Daarbij draagt SMO ervoor zorg dat hij voor de juiste vervulling van zijn taak over de noodzakelijke kennis en kunde beschikt.
 • 19.2 SMO draagt bij de uitvoering zorg voor medewerkers die bekwaam zijn en handelen volgens de geldende professionele standaarden van de branche;
 • 19.3 SMO draagt bij intake van een cliënt ervoor zorg dat alle van belangzijnde informatie over de dienstverlening door SMO met de cliënt wordt uitgewisseld. Aan de hand van de intake zal SMO een plan van aanpak in overleg met de cliënt opstellen, de daaruit voortvloeiende taken uitvoeren, evalueren en waar nodig bijstellen;
 • 19.4 SMO is gehouden om alle gegevens van een cliënt vertrouwelijk te houden, voorzover deze gegevens als vertrouwelijk aan SMO bekend zijn gemaakt dan wel SMO redelijkerwijze kan of behoort te weten dat deze gegevens vertrouwelijk zijn.
 • 19.5 SMO houdt afnemer op de hoogte van de uitvoering van de dienstverlening, waaronder ook medebegrepen de financiële aspecten daarvan. Desgevraagd worden alle inlichtingen door SMO, waaronder ook de informatie over de voortgang van de opdracht, aan afnemer verstrekt. Dit met uitzondering van gegevens die op grond van artikel 19.3 als vertrouwelijk dienen te worden aangemerkt;

Artikel 20. Verplichtingen afnemer

 • 20.1 Afnemer is gehouden alle inlichtingen en/of gegevens te verstrekken om SMO adequaat in staat te stellen de overeengekomen dienstverlening te kunnen uitvoeren. Afnemer draagt er zorg voor dat de door afnemer gewenste inlichtingen en/of gegevens tijdig aan SMO worden verstrekt. Afnemer staat in voor en is verantwoordelijk voor de juistheid van de door of namens afnemer verstrekte inlichtingen en/of gegevens. Afnemer vrijwaart SMO voor aanspraken van derden inzake de verstrekte inlichtingen en/of gegevens;
 • 20.2 Indien door SMO een advies wordt verstrekt is afnemer gehouden om zich van de inhoud van het advies goed te vergewissen. Indien en voorzover in een advies sprake is van een onjuistheid en/of een tekortkoming van SMO die afnemer redelijkerwijs had kunnen opmerken en/of zich daarvan bewust moet zijn geweest, dan dient afnemer binnen bekwame tijd, maar in elk geval binnen twee maanden na verstrekking van het advies, SMO te waarschuwen;
 • 20.3 Adviezen, waaronder ook mede begrepen rapportages, mogen zonder toestemming van SMO niet door afnemer voor een ander doel worden gebruikt dan waarvoor deze zijn opgesteld en verstrekt;
 • 20.4 Afnemer is gehouden om de overeengekomen vergoedingen aan SMO en/of gemaakte overige kosten steeds tijdig op de daarvoor overeengekomen betalingstermijnen of in de facturen genoemde tijdstippen te voldoen.